Yoga Vasistha 615/665
Wednesday, May 15, 2024
Nirvana Prakarana-Uttarardha - Section 101: The state of Enlightenment.